Hindu woman carrying ritual gifts

Hindu woman carrying ritual gifts